«Затверджено»

 

Установчими зборами засновників Громадської організації  «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ»

Протокол № 1 від «10» лютого 2019 р.


 


СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ»

 

 

м. Київ - 2019


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ» (далі - Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації - Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

1.3. Скорочене найменування – ГО «СПЕЙСТАЙМ».

1.4. Повна назва англійською мовою  – Association for Promotion of Education and Science Globalization «SPACETIME».

1.5. Скорочена назва англійською мовою  – «SPACETIME».

1.6. Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, виборності та підзвітності керівних органів, прозорості, відкритості та публічності.

1.8. Організація набуває прав громадської організації без статусу юридичної особи.

1.9. Діяльність громадської організації поширюється на всю територію України.  

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), меморандуми, декларації тощо.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Головною метою Організації є сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

2.2.1. Сприяння інтелектуальному розвитку людини.

2.2.2. Сприяння розвитку та інтернаціоналізації освіти та науки, міжнародному співробітництву в сфері освіти та науки.

2.2.3. Сприяння інтеграції освітян та освітніх закладів в світовий освітній простір через ініціювання та проведення різноманітних, у тому числі міжнародних, заходів освітнього та наукового характеру (конференцій, конгресів, виставок, семінарів тощо).

2.2.4. Сприяння академічній мобільності, участі українських викладачів та студентів в закордонних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, тренінгах, стажуваннях в різних країнах світу.

2.2.5. Популяризація освіти та науки, міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

2.2.6. Сприяння реалізації можливостей та отриманню освіти в різних країнах світу.

2.2.7. Сприяння інтелектуальній самореалізації членів Організації.

2.2.8. Ініціювання та участь в організації різноманітних наукових та освітніх подорожей.

2.2.9. Співпраця з українськими та закордонними навчальними закладами, науковими установами, іншими компаніями, організаціями та установами задля реалізації мети Організації.

2.2.10. Організація та проведення різноманітних форумів, конгресів, конференцій, лекцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, клубів, виставок, конкурсів, олімпіад, круглих столів, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо заходів та напрямків діяльності Організації.

 

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;

3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди, меморандуми, декларації  про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з університетами, науковими установами, організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. укладати будь-які правочини, набувати права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.10. одержувати на умовах тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати інформацію про результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.12. організовувати та проводити лекторії, конференції, конгреси, круглі столи, семінари, конференції, виставки, конкурси, олімпіади тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т. ч. міжнародних, для реалізації своїх цілей;

3.1.13. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.14. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.15. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з освітніми організаціями зарубіжних країн;

3.1.16. мати власну символіку та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.17. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.18. засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів;

3.1.19. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, розробляти та організовувати різноманітні заходи для реалізації своїх цілей, співпрацювати з навчальними закладами та науковими установами, іншими організаціями, компаніями та установами щодо реалізації цілей Організації.

3.2. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації.  

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Президентом Організації, який  приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

4.4. Права члена Організації:

4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Виконавчої Дирекції та вимагати розгляду скарг та заяв на Конгресі;

4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.  виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.3. сприяти здійсненню завдань Організації, всіляко поширювати інформацію про її діяльність;

4.5.4. бути доброзичливим по відношенню до членів Організації та інших людей;

4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Виконавчої Дирекції, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Президента. Членство в громадській організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.8. Підстави для виключення з членів Організації:

неодноразові порушення вимог Статуту;

неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців.

4.9. Питання про виключення вирішується Виконавчою Дирекцією організації більшістю голосів її членів.

4.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Конгресом питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Органами управління Організацією є: Конгрес членів Організації, Виконавча Дирекція, Президент Організації.

5.2. Конгрес членів Організації  (далі – Конгрес) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Конгресом до компетенції Виконавчої Дирекції.

5.3. У Конгресі беруть участь члени Організації. Кожний член Організації має один голос. Конгрес вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Організації.

5.4. Черговий Конгрес скликається Президентом Організації або Виконавчою Дирекцією раз на п’ять років. Конгрес розглядає питання, винесені на його розгляд Виконавчою Дирекцією, Президентом Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачерговий Конгрес скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Виконавчою Дирекцією чи Президентом Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Виконавчою Дирекцією скликання позачергового Конгресу. Якщо вимога членів Організації про скликання Конгресу не виконана, ці члени мають право самі скликати Конгрес.

5.7. До виключної компетенції Конгресу належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків атрибутів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Прийняття всіх інших необхідних для подальшої діяльності Організації рішень.

5.7.6. Обрання Виконавчої Дирекції та відкликання Виконавчої Дирекції, або окремих членів Виконавчої Дирекції.

5.7.7. Обрання та відкликання Президента Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації прав Організації та здійснення контролю за їх реалізацією.

5.8. Рішення Конгресу вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Конгресу. З питань, передбачених п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Конгресу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Конгресу Організації.

5.9. Конгрес приймає “Рішення”. Рішення, прийняті Конгресом з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Конгресу з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Виконавчою Дирекцією Організації.

5.10. Головує на засіданнях Конгресу особа з числа членів Організації, обрана Конгресом Головою Конгресу. Хід Конгресу протоколюється. Протоколи засідань Конгресу ведуться секретарем Конгресу, підписуються Головою і секретарем Конгресу.

5.11. Виконавча Дирекція є керівним органом Організації на період між конгресами, обирається терміном на 5 років та  виконує функції з управління її поточною діяльністю.

5.12. Виконавча Дирекція підзвітна Конгресу і організовує виконання його рішень. Виконавча Дирекція діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13. До складу Виконавчої Дирекції входить Президент Організації та члени, які обираються Конгресом Організації. Головою Виконавчої Дирекції є Президент Організації.

5.14. Структура Виконавчої Дирекції та її склад затверджуються Конгресом. Члени Виконавчої Дирекції є підзвітними Конгресу і несуть відповідальність перед ним за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Виконавчої Дирекції відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Конгресу.

5.15.2. Скликання Конгресу та формування його порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Конгресу та підготовка проектів рішень з цих питань до Конгресу.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Конгресу щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.

5.15.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Конгресу  Організації.

5.15.6. Створення комітетів, експертних рад, департаментів, відділів, секторів, секцій та інших дорадчих, консультативних та координаційних органів, визначення їх задач та функцій.

5.15.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конгресу.

5.16. Головує на засіданнях Виконавчої Дирекції Президент Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Виконавчої Дирекції, вирішуються колегіально на засіданнях Виконавчої Дирекції. Виконавча Дирекція проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Організації, але не рідше, ніж раз на рік. Про час, місце та порядок денний зборів члени Виконавчої Дирекції повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Виконавчої Дирекції або за рішенням Президента Організації. У випадку проведення засідань Виконавчої Дирекції Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Виконавчою Дирекцією Організації. Виконавча Дирекція звітує перед членами Організації на Конгресі організації.

5.18. Кожен член Виконавчої Дирекції може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Виконавчої Дирекції.

5.19. Рішення Виконавчої Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Виконавчої Дирекції.

5.20. Президент Організації здійснює оперативне управління справами Організації в межах, встановлених даним Статутом та Конгресом і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Президент Організації призначається та звільняється Конгресом раз на десять років, є підзвітним Конгресу і вправі вносити на розгляд Конгресу та Виконавчої Дирекції пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Президент Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення звітності Організації.

5.22.4. Виступає розпорядником в Організації, укладає та підписує від імені Організації договори, контракти, меморандуми, декларації, заяви, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації в порядку, визначеному законодавством.

5.22.5. Організовує підготовку засідань Виконавчої Дирекції.

5.22.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Виконавчої Дирекції та Конгресу Членів Організації.

5.22.7. Має право розглядати заяви вступників та приймати відповідні рішення у відповідності із Статутом Організації.

5.22.8. Звітує про свою роботу та роботу Виконавчої Дирекції перед Конгресом Організації. Звітування здійснюється на черговому Конгресі. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента  Організації можуть бути подані до Виконавчої Дирекції Організації або винесені на розгляд Конгресу. У разі незгоди із рішенням Виконавчої Дирекції Організації щодо скарги, або іншими рішеннями, діями або бездіяльністю Виконавчої Дирекції член (члени) можуть подати скаргу до Конгресу.

 

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

6.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, сприянні проведенню різноманітних міжнародних заходів, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. Організація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конкурси, олімпіади, турніри, конференції, конгреси, форуми, виставки, ярмарки, семінари, круглі столи тощо, направляє своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

7.1. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Конгресу, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

8.2. Припинення діяльності громадського об'єднання без статусу юридичної особи має наслідком припинення Організації.

8.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

8.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається Конгресом, якщо за це проголосували не менш 3/4 членів Організації. Конгрес приймає рішення про припинення діяльності Організації та всі інші необхідні рішення.

8.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конгресу, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

8.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

 

SPACETIME